Patvirtinamieji dokumentai

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2020.10.05 15:48

Bendrieji reikalavimai

Kreipiantis dėl Šengeno vizos išdavimo

Kreipiantis dėl nacionalinės vizos išdavimo

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visi pareiškėjai turi pateikti:

 • vidaus paso puslapių, kuriuose nurodyti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens duomenys, išduotas (– i) užsienio pasas (–ai), santuokinė padėtis ir registracija Rusijoje, kopijas;
 • kai kreipiamasi dėl vizos išdavimo nepilnamečiui:
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • tėvystės teises turinčio asmens arba teisėto globėjo sutikimą, jeigu nepilnametis keliauja vienas arba tik su vienu iš tėvų. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu su nepilnamečiu ketinančiam keliauti vienišam tėvui arba motinai yra suteikta tėvų valdžia (t. y. kai kitas iš tėvų yra miręs arba jam atimta globa; turi būti pateikiamas mirusio iš tėvų mirties liudijimas arba teismo sprendimo, kuriuo globa suteikiama tik vienam iš tėvų, kuris pasirašo prašymą išduoti vizą, kopija);
  • su nepilnamečiu keliaujančio tėvo ir (arba) motinos galiojančios vizos kopiją, jeigu dėl vizos išdavimo nepilnamečiui kreipiamasi ne pateikiant vieno iš tėvų prašymą išduoti vizą;
 • sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (netaikoma diplomatinių pasų turėtojams):
  • prašymą išduoti Šengeno vizą, kurią turint leidžiama atvykti vieną ar du kartus, pateikiantys asmenys turi įrodyti, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, mirties atveju, skubios gydytojo apžiūros ir (arba) skubios pagalbos ligoninėje jų buvimo valstybių narių teritorijoje metu, padengti visą numatomą buvimo arba tranzito laikotarpį;
  • prašymą išduoti daugkartinę Šengeno vizą pateikiantys asmenys turi įrodyti, kad turi tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, apimantį jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį;
  • prašymą išduoti nacionalinę vizą pateikiantys asmenys turi įrodyti, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą, garantuojantį būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą, kuris galioja visą užsieniečio buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį;
  • sveikatos draudimas turi galioti visoje valstybių narių teritorijoje, minimali draudimo suma – 30 000 eurų.
 • ne Rusijos Federacijos piliečiai – teisėtą gyvenimą Rusijos Federacijoje patvirtinantį dokumentą, pvz., leidimą gyventi, ilgalaikę vizą arba registraciją Federalinėje migracijos tarnyboje, galiojančią ne trumpiau kaip 3 mėnesius po numatomo grįžimo iš valstybių narių teritorijos, arba dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti teisėtą gyvenimą šalyje patvirtinantį dokumentą (reikalavimas, kad teisėtą gyvenimą Rusijos Federacijoje patvirtinantis dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 3 mėnesius po numatomo grįžimo iš valstybių narių teritorijos netaikomas kreipiantis dėl nacionalinės vizos išdavimo).

Jeigu prašymą išduoti vizą pateikia ne teisėtai Rusijos Federacijoje gyvenantis asmuo, turi būti pateikiamas teisėtą buvimą Rusijos Federacijoje patvirtinantis dokumentas ir pagrindimas, kodėl prašymas išduoti vizą pateikiamas Rusijos Federacijoje, o ne gyvenamosios vietos šalyje.

 


 

KREIPIANTIS DĖL ŠENGENO VIZOS IŠDAVIMO

 

I. Vykstant verslo ar darbo tikslu

a) oficialių delegacijų nariai:

 • kompetentingos Rusijos institucijos, pvz., Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos išduotas raštas (pvz., verbalinė nota), patvirtinantis, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra į valstybę narę keliausiančios delegacijos narys;
 • oficialaus kvietimo kopija;

b) oficialių miestų partnerystės programų dalyviai:

 • miesto, kuriame planuojama vykdyti partnerystės veiklą, administracijos vadovo/mero rašytinis kvietimas;
 • dalyvį siunčiančio miesto administracijos vadovo / mero rašytinis kvietimas, kuriame nurodoma visa informacija apie dalyvį;

c) darbuotojai, keliaujantys verslo reikalais:

 • rašytinis kvietimas, kurį siunčia priimančioji bendrovė ar organizacija, jos būstinė ar filialas, Rusijos Federacijos ir valstybės narės valstybinė ar vietos valdžios institucija, ar prekybos ir pramonės parodas, konferencijas ir simpoziumus rengiantys komitetai, į susitikimus, konferencijas ar renginius, susijusius su prekyba, pramone ar darbu; jeigu tokio kvietimo pateikti negalima – kitas buvimo tikslo įrodymas (pvz., informacija apie dalyvavimą konferencijoje, bilietas į prekybos mugę, verslo korespondencija, verslo kelionės programa);
 • jeigu rašytiniame kvietime dar pakankamai neįrodyta – įdarbinimą patvirtinantis dokumentas;

d) savarankiškai dirbantys asmenys:

 • rašytinis kvietimas, kurį siunčia priimančioji bendrovė ar organizacija, jos būstinė ar filialas, Rusijos Federacijos ir valstybės narės valstybinė ar vietos valdžios institucija, ar prekybos ir pramonės parodas, konferencijas ir simpoziumus rengiantys komitetai, į susitikimus, konferencijas ar renginius, susijusius su prekyba, pramone ar darbu; jeigu tokio kvietimo pateikti negalima – kitas buvimo tikslo įrodymas (pvz., informacija apie dalyvavimą konferencijoje, bilietas į prekybos mugę, verslo korespondencija, verslo kelionės programa);
 • ekonominę veiklą patvirtinantis dokumentas (pvz., 2NDFL arba 3NDFL forma, išrašas iš prekybos/ mokesčių mokėtojo registro arba individualios veiklos liudijimas) arba bent 3 paskutinių mėnesių banko sąskaitų išrašas (–ai);

e) vairuotojai (tarptautinių krovinių ir keleivių):

 • Rusijos nacionalinės vežėjų asociacijos (ASMAP arba RAS) arba valstybės narės nacionalinės vežėjų asociacijos rašytinis kvietimas, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

f) traukinių, šaldomųjų vagonų ir lokomotyvų įgulos nariai:

 • kompetentingos Rusijos geležinkelių įmonės (OAO-RZD ir filialų bei „OAO Refservice“) arba kompetentingos valstybės narės geležinkelių įmonės rašytinis kvietimas, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

g) oro įgulos (jei taikomas reikalavimas turėti vizą):

 • valdančiojo subjekto raštas;

h) žurnalistai:

 • profesinės organizacijos išduotas pažymėjimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas;
 • asmens darbdavio raštas, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

(laisvai samdomi žurnalistai – žurnalistinės veiklos įrodymas (pvz., žurnalisto pažymėjimas arba darbo sutartis) ir ekonominės veiklos / finansinių išteklių įrodymas (2NDFL arba 3NDFL forma, išrašas iš prekybos / mokesčių mokėtojo registro, individualios veiklos liudijimas, bent trijų paskutinių mėnesių banko sąskaitų išrašas (– ai));

i) kiti trumpalaikiai darbuotojai (90/180 dienų) (jeigu leidžiama pagal Šengeno vizos ir susijusių nacionalinės teisės aktų reikalavimus):

 • darbdavio raštas, darbo sutartis / kitas dokumentas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus;

 

II. Vykstant turizmo / kito privataus lankymo tikslu

a) kariškių arba civilių kapų lankytojai:

 • oficialus dokumentas, patvirtinantis palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens ir palaidoto asmens ryšį;
 • įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (nurodant informaciją apie algą); jei tokio dokumento nėra – kitas finansinius išteklius bei pasirengimą sugrįžti patvirtinantis dokumentas (pvz., bent trijų paskutinių mėnesių banko / kreditinės kortelės išrašas (–ai), turto nuosavybės Rusijoje įrodymas arba rėmimo įrodymas);

b) nuosavybės valstybių narių teritorijoje savininkai ir jų artimi giminaičiai:

 • atitinkamas nacionalinis dokumentas (pvz., naujausias išrašas iš nekilnojamojo turto registro, pirkimo ir pardavimo sutarties kopija ir kt.), patvirtinantis, kad pareiškėjas turi atitinkamą nuosavybę;
 • tais atvejais, kai yra artimųjų giminaičių – ryšį patvirtinantis dokumentas;
 • įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (nurodant informaciją apie algą); jei tokio dokumento nėra – kitas finansinius išteklius bei pasirengimą sugrįžti patvirtinantis dokumentas (pvz., bent trijų paskutinių mėnesių banko / kreditinės kortelės išrašas (–ai), turto nuosavybės Rusijoje įrodymas arba rėmimo įrodymas);

c) turistai ir kiti privatūs lankytojai:

 • apgyvendinimo patvirtinimas (pvz., priimančiojo asmens kvietimas / rėmimo forma, jei bus apsistota pas jį (kai ketinama aplankyti tolimus giminaičius / draugus (kurie nėra lankomos šalies rezidentai) – teisėtą buvimą šalyje patvirtinantis dokumentas); apgyvendinimą teikiančios įstaigos dokumentas arba kitas tinkamas dokumentas, nurodantis numatomą apsigyvenimą, laikantis atitinkamos valstybės narės teisės aktų); jei tokio dokumento nėra – tinkamas kelionės aprašymas;
 • kelionės maršrutą patvirtinantys dokumentai (pvz., organizuotos kelionės užsakymo patvirtinimas arba kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis numatomus kelionės planus, pavyzdžiui, bilieto į abi puses užsakymo patvirtinimas). Jeigu laikoma, kad patvirtinto užsakyto apgyvendinimo / bilieto į abi puses nepakanka, prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiančio asmens gali būti paprašyta pateikti mokėjimo įrodymą; jei tokio dokumento nėra – tinkamas planuojamos kelionės aprašymas;
 • įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (nurodant informaciją apie algą); jei tokio dokumento nėra – kitas finansinius išteklius bei pasirengimą sugrįžti patvirtinantis dokumentas (pvz., bent trijų paskutinių mėnesių banko / kreditinės kortelės išrašas (–ai), turto nuosavybės Rusijoje įrodymas arba rėmimo įrodymas

 

III. Vykstant aplankyti artimuosius giminaičius / šeimos narius

a) artimieji giminaičiai, lankantys teisėtai valstybėje narėje gyvenančius Rusijos Federacijos piliečius:

 • rašytinis priimančiojo asmens, kurio autentišką parašą turi patvirtinti kompetentinga institucija pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, kvietimas;
 • kviečiančiojo asmens teisėtą buvimą šalyje ir giminystės ryšį patvirtinantis dokumentas pagal gyvenamosios valstybės narės teisės aktus;
 • įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (nurodant informaciją apie algą); jei tokio dokumento nėra – kitas finansinius išteklius bei pasirengimą sugrįžti patvirtinantis dokumentas (pvz., bent 3 paskutinių mėnesių banko / kreditinės kortelės išrašas (–ai), turto nuosavybės Rusijoje įrodymas arba rėmimo įrodymas);

b) artimieji giminaičiai, lankantys ES (EEE ir Šveicarijos) piliečius:

 • rašytinis priimančiojo asmens, kurio autentišką parašą turi patvirtinti kompetentinga institucija pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, kvietimas;
 • kviečiančiojo asmens pilietybę ir giminystės ryšį patvirtinantis dokumentas pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus;
 • įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (nurodant informaciją apie algą); jei tokio dokumento nėra – kitas finansinius išteklius bei pasirengimą sugrįžti patvirtinantis dokumentas (pvz., bent 3 paskutinių mėnesių banko / kreditinės kortelės išrašas (–ai), turto nuosavybės Rusijoje įrodymas arba rėmimo įrodymas10);

c) ES (EEE) piliečių šeimos nariai, kurie pasinaudojo teise laisvai judėti pagal Direktyvą 2004/38/EB

 • giminystės ryšį patvirtinantis dokumentas pagal gyvenamosios valstybės narės ir Europos Sąjungos teisės aktus;

 

IV. Vykstant tranzito tikslu

a) jei taikoma, dokumentai, susiję su tolesne kelione galutiniam kelionės tikslui pasiekti (viza arba kitas leidimas atvykti į trečiąją šalį, kuri yra kelionės tikslas; tolesnės kelionės bilietai);

b) įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (nurodant informaciją apie algą); jei tokio dokumento nėra – kitas finansinius išteklius bei pasirengimą sugrįžti patvirtinantis dokumentas (pvz., bent 3 paskutinių mėnesių banko / kredito išrašas (–ai), turto nuosavybės Rusijoje įrodymas arba rėmimo įrodymas);

 

V. Vykstant studijų, mokymosi, dalyvavimo renginiuose ar veikloje tikslu

a) dalyviai mokslo, kultūros ir meno veikloje:

 • valstybės narės priimančiosios organizacijos rašytinis kvietimas dalyvauti tokioje veikloje;
 • jei rašytiniame kvietime nenurodyta, siunčiančiosios arba priimančiosios šalies atskiras pareiškimas dėl rėmimo (ar kitas finansinių išteklių patvirtinimas);

b) mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai:

 • rašytinis priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, kolegijos arba mokyklos kvietimas, priėmimo pažyma arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, pažymėjimas;
 • jei rašytiniame kvietime nenurodyta, siunčiančiosios arba priimančiosios šalies atskiras pareiškimas dėl rėmimo (ar kitas finansinių išteklių patvirtinimas);

c) tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, atliekantys profesines pareigas:

 • priimančiosios organizacijos (kompetentingos institucijos, nacionalinės sporto federacijos arba Nacionalinio olimpinio komiteto) rašytinis kvietimas, kuriame nurodyta informacijas apie kviečiamų asmenų vaidmenį;
 • jei rašytiniame kvietime nenurodyta, siunčiančiosios arba priimančiosios šalies atskiras pareiškimas dėl rėmimo (ar kitas finansinių išteklių patvirtinimas);

Pirmiau nurodytame rašytiniame prašyme pateikiama informacija, nurodyta Europos Bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo 4 straipsnio 2 dalyje bei atitinkamuose Danijos ir Rusijos, Islandijos ir Rusijos, Norvegijos ir Rusijos, Šveicarijos ir Rusijos bei Lichtenšteino ir Rusijos vizų režimo supaprastinimo susitarimuose dėl kviečiamųjų asmenų ir kviečiančiųjų asmenų ar organizacijų.

 


 

KREIPIANTIS DĖL NACIONALINĖS VIZOS IŠDAVIMO


Priklausomai nuo ilgalaikio buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindo turi būti pateikti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje nurodyti patvirtinamieji dokumentai.

 


 

SVARBU       

Ambasada turi teisę reikalauti pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius užsieniečio ir (arba) darbdavio, švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto pateiktą informaciją, taip pat prašyme išduoti vizą nurodytus duomenis.

Naujienlaiškio prenumerata