Korupcijos prevencija

Sukurta 2015.11.18 / Atnaujinta 2021.03.26 10:40

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo., sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Praneškite apie korupciją

Jei norite pranešti apie rengiamą, daromą ar padarytą:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą,

prašome kreiptis į Užsienio reikalų ministerijos Generalinę inspekciją el. paštu [email protected] arba telefonu +370 706 5 2658. Pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinama besikreipiančiojo asmens duomenų apsauga ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Generalinė inspekcija, baigusi nagrinėti informaciją apie pažeidimą, raštu informuos informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodys priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, informuos informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.

Apie korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Pranešėjų apsauga

Jei Jums žinoma apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas ir Jūs norite įgyti pranešėjo statusą, turite kreiptis į prokuratūrą.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešėjų apsauga taikoma tik asmeniui, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

Detalesnė informacija ministerijos darbuotojams pateikiama Kasdienėje Užsienio reikalų ministerijos informacijos sistemoje (KURMIS).