Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2021.10.25 10:45

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau užsienio valstybėje likote ilgiau kaip 6 mėnesius, išvykimą iš Lietuvos galite deklaruoti:

 • Internete - Elektroninės valdžios vartuose
 • Asmeniškai atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje arba paštu. Konsulinėms paslaugoms gauti reikia iš anksto užsiregistruoti čia.

Pakeitusiais gyvenamąją vietą nelaikomi:

1) diplomatai ir kiti LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys, ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;

2) asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą;

3) asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;

4) nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;

5) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;

6) jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose.

SVARBU:

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

Deklaraciją asmeniškai pateikia:

 • asmuo, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą;
 • nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo sprendimu), arba globėjas (rūpintojas) ar teisėtas atstovas;
 • nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
 • nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
 • asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją pateikia globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Jeigu kartu su Jumis Rusijos Federacijoje gyvena ir Jūsų nepilnametis vaikas, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas, jo vardu turi būti pateikta atskira deklaracija, kurią užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų (įtėvių).

Jeigu Jūsų nepilnametis vaikas likęs gyventi Lietuvoje, teikiant deklaraciją vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Pateikiami dokumentai:

 • Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui (pildoma Ambasadoje). Jei teikiama paštu – užpildytą ir pasirašytą Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
 • gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą – kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Nepilnamečio Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.

Paštu teikiant deklaraciją būtina pateikti pridedamų dokumentų notarine arba jai prilyginta tvarka patvirtintas kopijas. Elektroniniu paštu pateikti prašymai dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo nepriimami.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha