Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2024.04.16 16:40

SVARBU:

Prašymą išduoti asmens grįžimo pažymėjimą rasite čia.

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y., su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.


Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento.


Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo vieta

AGP išduoda ambasada.


Dokumentų asmens grįžimo pažymėjimui išduoti pateikimo tvarka 

Dokumentai AGP išduoti pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Dokumentai AGP gauti yra pateikiami asmeniškai atvykstant į ambasadą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus vardu prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas. Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats.

Krepiantis dėl AGP išdavimo turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
  • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens amžių;
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentus, jeigu asmuo juos turi.

Kai AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, papildomai reikia pateikti:

  • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus;
  • jei vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, – užsienio  valstybės institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys gimimo įregistravimą, išversti į lietuvių arba kalbą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.


Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą yra 25 eurai.


Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai 

Sprendimas dėl AGP išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos ir asmens, kuriam prašoma išduoti AGP, tapatybės nustatymo.

AGP išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.

 

DĖMESIO:           

Lietuvos Respublikos piliečiai negali vykti iš Rusijos Federacijos į Baltarusijos Respubliką kelių ar geležinkelio transportu!

 

SVARBU:

Konsulinėms paslaugoms gauti reikia iš anksto užsiregistruoti čia.

Registraciją būtina papildomai patvirtinti per 15 min., kitu atveju ji bus automatiškai atšaukta.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha